ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το Μυστήριο της 8ης Ημέρας- Ορθόδοξη Χριστιανική Εσχατολογία
Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου (Στύλιου)  

Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελλόντων γεγονότων πριν, κατά και μετά τη Δευτέρα Παρουσία, δεν είναι εύκολος ούτε ακίνδυνος. Το θέμα της Χριστιανικής Εσχατολογίας είναι ο Χριστός και η θριαμβευτική οριστική Νίκη του κατά του κακού και η αιώνια Βασιλεία του. Στο βιβλίο υπογραμμίζεται ότι το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού ολοκληρώνεται και τελειώνεται μεν κατά τους έσχατους καιρούς, οριστικοποιείται δε με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας Βασιλείας του.

Σχ. 14x21, σελ. 248, τιμή: 6 €

 

 

   
 

Περί το αλάθητον της Εκκλησίας εν τη Ορθοδόξω Θεολογία
Στυλιανού Στ. Χαρκιανάκι, Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου καταδεικνύεται περίτρανα ότι το σπουδαιότατο εκκλησιολογικό θέμα του αλαθήτου της Εκκλησίας ταυτίζεται με την ίδια την ουσία της, την ορθή πίστη της. Η Εκκλησία, και μάλιστα η Ορθόδοξη ως συνέχεια της αρχαίας αδιαίρετης χριστιανικής Εκκλησίας, είναι γνήσια και αλάθητη, επειδή διατηρεί την ουσία, την πίστη της, ακέραιη και ανόθευτη. Την απαρασάλευτη αυτή βάση της τεκμηριώνει ο Αρχιεπίσκοπος ιστορικοδογματικά και συστηματικά, μέσα από τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, τη σημασία της Αποστολικής διαδοχής, τη συνείδηση της Εκκλησίας και τις Οικουμενικές Συνόδους. Παράλληλα, δεν παραλείπει να αναφερθεί σε δύο πλανημένες ακρότητες, όπως είναι το παπικό πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα, και στη Sobornost «καθολική» θεωρία του Ρώσου θεολόγου Α. Chomiakov.

Σχ. 17x24, σελ. 232, τιμή: 10 €

 

   
 

Ο Μονοθεϊσμός της Παλαιάς Διαθήκης -  
Συμβολή εις την Θεολογίαν της Παλαιάς Διαθήκης

του Ομοτ. Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικολάου Μπρατσιώτη
Β' Έκδοση (διορθωμένη)

Ένα ευσύνοπτο επιστημονικό μελέτημα του Ομότ. Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικολάου Μπρατσιώτη επί του σημαντικότερου και ουσιωδέστερου ζητήματος της Παλαιοδιαθηκικής θεολογίας, τον Μονοθεϊσμό, ο οποίος αξιολογείται ως φαινόμενο μοναδικό στην αρχαιότητα. Αξιοσημείωτη είναι η παράθεση των όρων του Μασοριτικού κειμένου παράλληλα με το κείμενο των Ο', ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα «Προδιατυπώσεις του Τριαδικού Θεού στην Παλαιά Διαθήκη». Ένα απαραίτητο έργο για τους θεολογούντες αναγνώστες.

Σχ. 17x24, σελ. 136, τιμή: 5 €

 

   
 

Γάμος & Οικογενειακή ζωή  
Πρωτοπρ. Βασιλείου Ι. Καλλιακμάνη, Καθηγ. Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Ο συγγραφέας πραγματεύεται τα διάφορα προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η σύγχρονη οικογένεια με τρόπο εύληπτο προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τις βαθύτερες έννοιες που διέπουν τις σχέσεις των συζύγων, τη σπουδαιότητα της σωστής διαχείρισης των διαφόρων καταστάσεων, τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους, αλλά και τον τρόπο να τα συμβουλεύσει κανείς. Ιδιαίτερη μνεία κάνει ο συγγραφέας στο υπάρχον ανησυχητικό πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας. Ταυτόχρονα, πραγματεύεται ηθικά διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζει το ζευγάρι, όπως για παράδειγμα αυτό της τεκνοποίησης κ.ά. Ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για ποιμένες, εκπαιδευτικούς, θεολόγους και οικογενειακούς σύμβουλους.

Σχ. 13Χ22,5 Σελ. 248, Τιμή: 7€

 

     
 ΑΦΙΕΡΩΜΑ
  Αφιέρωμα στο Μοναχισμό
 
 BOOKS PROPOSAL
 

The Mystery of the 8th day
Orthodox Christian Eschatology  

Metropolitan of Acheloos Efthymios (Stylios)

The theological word on the eschata, the future events before, during and after the Last Judgment, is neither easy nor harmless. The scope of Christian Eschatology is Christ and His triumphant final Victory against the evil and His eternal Kingdom. This book highlights that Christ's salvation work is completed and concluded during the eschata but it is finalized when the 8th timeless day of His eternal Kingdom starts.

Size: 14x21, pages: 248, price: 6 €

   
 

Οn the infallibility of the Church in the Orthodox Theology
by Stylianos St. Harkianakis, Archbishop of Australia

The book amply demonstrates that the most significant ecclesiological matter of the infallibility of the Church is identified with its essence, its pure faith. The church, especially the Orthodox Church which is the continuation of the ancient indivisible Christian church, is authentic and infallible, because it maintains its essence, its faith, integral and unadulterated. This firm basis is documented by the Archbishop using history and doctrine and also systematically through the writings of the Holy Testament, the importance of the apostolic authority, the conscience of the Church and the ecclesiastic framework (Ecumenical Councils). Furthermore, he makes reference to two misguided extremities, such as the Primacy of the Bishop of Rome and the Pope's infallibility and Sobornost the "catholic" theory of the Russian theologian, Α. Chomiakov.

Size: 17x24, pages: 232, price: 10 €

 

   
 

Monotheism in the Old Testament: Its Contribution to Old Testament Theology,
by Nikolaos Bratsiotis,   Professor Emeritus of the University of Athens
Second Ε dition (revised version)

A clear and coherent scientific study by Professor Emeritus Nikolaos Bratsiotis, School of Theology, University of Athens, on Monotheism, the most significant and essential issue of Old Testament theology, assessed as a unique phenomenon in antiquity. It is worth noting the side-by-side presentation of the terms employed in the Masoretic Text with those in the text of the Septuagint (the primary ancient Greek translation of the Old Testament). Equally noteworthy is the chapter "Early Formulations of the Triadic God in the Old Testament". This edition is an indispensable work for those engaged in the scholarly study of theology.

Size : 17x24, pages: 136, price: 5 €

 

   
 

Marriage and family life
Proto-Presbyter Vasileios I. Kalliakmamis, Professor at the Faculty of Theology at Aristotle University of Thessaloniki

The writer presents the various problems that a modern family might encounter, in a way that is easy to understand and eventually realize and comprehend the deeper notions that are hiding behind the relation of the couples, the importance of the appropriate treatment to the various situations in which their children might get in and how to consult them. In the book the writer pays attention to the problem of the existing and very disturbing violence within the family. He also deals with the moral dilemmas that the couple might undergo regarding the reproduction etc. It is an excellent instruction manual, for the parish priests, educators, teachers of Theology and in general people that deals with the sensitive work of family consulting.

Dim. 13x22,5, Pages 248, Price: 7€

 

     
 TRIBUTE
  Α tribute to monasticism