ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ιερό Ευαγγέλιο

Κυκλοφόρησε το Ιερό Ευαγγέλιο από τις εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας σε μία νέα, μοναδική έκδοση. Όπως τονίζει στο σημείωμά του ο εκδότης, Θεοφ. Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος: «Το κείμενον του Ιερού Ευαγγελίου συνιστά τον άξονα της πνευματικής αλλά και της λειτουργικής και λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας ημών. Η σπουδαιότης της αναγνώσεως του Ιερού Ευαγγελίου εν τη θεία Λατρεία καθίσταται πρόδηλος εκ του ότι αι Ευαγγελικαί Περικοπαί αναγινώσκονται, κατά την παράδοσιν, «μόνον παρά του Πρεσβυτέρου ή του Διακόνου, Κλήρου και Λαού ακροωμένου αυτών, εις δήλωσιν σεβασμού, εν ορθία στάσει, του τυχόν, μάλιστα, τελετουργούντος Επισκόπου αποθέτοντος και το ωμοφόριον αυτού» (Αποστολικαί Διαταγαί, ΒΕΠΕΣ, τομ. 2, σ. 53. Σωζόμενος, Εκκλ. Ιστορία, Ζ', PG 67, 1477).

Εξαντληθείσης ούτω και της τελευταίας ανατυπώσεως της προηγούμενης εκδόσεως του λειτουργικού βιβλίου «Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον », γενομένης εν έτει 1982, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προέβη εις την παρούσαν ανανεωμένην καθ' όλα έκδοσιν του Ιερού Ευαγγελίου - με νέαν ευανάγνωστον γραμματοσειράν, στοιχειοθεσίαν- σελιδοποίησιν και μοναδικήν δια τας λειτουργικάς εκδόσεις εικονογραφικήν διακόσμησιν-, σκοπούσα ακριβώς εις την παρουσίασιν μιας εκδόσεως ιδιαιτέρως επιμελημένης, επαξίας κατά πάντα και αρμοζούσης εις την ιερότητα του ευαγγελικού κειμένου.

Το κείμενον της παρούσης νέας εκδόσεως είναι το αυτό της προηγουμένης, δηλαδή το βασισθέν επί της πατριαρχικής εκδόσεως του βυζαντινού κειμένου της Καινής Διαθήκης, δι ' ελαχίστων διορθώσεων των αβλεπτημάτων, τα οποία επεσημάνθησαν κατά την μακρόχρονον περίοδον κυκλοφορίας της παρελθούσης εκδόσεως.

« Έλλαμψον εν ταις καρδίαις ημών, φιλάνθρωπε Δέσποτα, το της σης θεογνωσίας ακήρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες και ημίν και τον των μακαρίων σου εντολών φόβον, ίνα... πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν...», εύχεται ο Λειτουργός πριν από την ανάγνωσιν του Ιερού Ευαγγελίου. Λυτήν την μεταστοιχείωσή του ευαγγελικού λόγου εις ευαγγελικήν βιοτήν ευχόμεθα προς πάντας τους αναγνώστας του "Θείου και Ιερού Ευαγγελίου". Αμήν ».

Σχ.:25 Χ 35, Τιμή: 100€

 

 

 

 

 
 

Ερμηνευτικόν Υπόμνημα εις την
Προς Ρωμαίους Επιστολήν του Αποστόλου Παύλου

Χρήστου Σπ. Βούλγαρη,
Ομοτ. Καθηγ. και τ. Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερμηνευτικό υπόμνημα της εκτενεστέρας επιστολής του αποστόλου των Εθνών, η οποία προσέλκυσε διαχρονικά το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών. Δεδομένου ότι η όλη διάρθρωση της Επιστολής ακολουθεί μία προσεκτικά δομημένη θεματολογία, ο συγγραφέας διήρεσε το περιεχόμενό της σε επί μέρους ενότητες, διασφαλίζοντας και προβάλλοντας έτσι την ενότητα και την ιστορική εξέλιξη του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Πέρα της ιστορικοφιλολογικής ανάλυσης του κειμένου, παρατίθεται η ερμηνεία και η θεολογική εμβάθυνση επιφανών ερμηνευτών Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι βίωσαν τα βαθυστόχαστα νοήματα της Επιστολής, ενώ ταυτόχρονα γίνεται περιορισμένη χρήση της διεθνούς βιβλιογραφίας, η οποία παρατίθεται στο τέλος του έργου. Όπως διατυπώνει συνοπτικά ο συγγραφέας, το βασικό θεολογικό ζήτημα της Επιστολής είναι ότι «η σωτηρία δεν επιτυγχάνεται δια των έργων του νόμου, τα οποία ούτως ή άλλως, έπρεπε να είχαν οδηγήσει τον Ιουδαίο στην αποδοχή του Ευαγγελίου του Χριστού, αλλά δια της πίστεως, η οποία αποτελεί αδιακρίτως τον κοινό παρονομαστή Ιουδαίων και Εθνικών... Πρώτιστο και μέγιστο παράδειγμα της τοιαύτης "δικαιώσεως" είναι ο Αβραάμ, ο προπάτωρ των Ιουδαίων, ο οποίος εδικαιώθη ενώπιον του Θεού ουχί εκ των έργων, αλλά δια της πίστεως, η οποία είναι ο κοινός παράγων δι ' όλους τους ανθρώπους».

Σελ.: 464, Σχ. 17 x 24, Τιμή: 30 €

 

 

 
 

Διωγμοί κατά της Εκκλησίας
Μητρ. Καισαριανής Δανιήλ
Έκδοση: Α'

Μία ιστορική παρουσίαση των διωγμών που υπέστη η Εκκλησία, όχι μόνο κατά τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού, αλλά και μεταγενέστερα στην Περσία, στις αραβοκρατούμενες περιοχές, την Κεντρική Ασία, την Οθωμανική αυτοκρατορία και στους νεώτερους χρόνους από Ισλαμικά καθεστώτα.

Σελ.: 136, Σχ.: 14 x 21, Τιμή: 7 €

 
 

Ιερομάρτυς ΄Αγιος Πίος, Επίσκοπος Ρώμης
Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου

Προλογικό

Όταν κάποιος μελετά την εκκλησιαστική ιστορία και συγκεκριμένα την ιστορία της Αρχαίας Εκκλησίας, που διαγράφεται στις Κατακόμβες και τους διωγμούς, εκτός από το θαύμα και την προσδοκία της παρουσίας του Χριστού, βιώνει τον πόνο για τα προβλήματα της Εκκλησίας και τις διώξεις των ανθρώπων του Θεού, τις δυσχέρειες, τις οξειδώσεις του χρόνου, τους εγωισμούς, το σχίσμα που έφερε τη διαίρεση με αποτέλεσμα να ζήσουμε και να πληρώσουμε το τίμημα μιας δυτικής θεολογίας και των παραμέτρων της, που αλλοίωσε τον χαρακτήρα, τη διδασκαλία, το ήθος και το φρόνημα της Εκκλησίας.

Κατά τους χρόνους της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο αναδείχθηκαν μορφές Αγίων που στόλισαν τη γη και τον ουρανό. Μορφές που για ιστορικούς και άλλους λόγους λησμονήθηκαν, διαθέτουν όμως την πλέον ισχυρή μαρτυρία της αγιότητος, του μαρτυρίου, της παραδόσεως και της συνειδήσεως της Εκκλησίας, και καταγράφηκαν σε λειτουργικά εορτολόγια, μαρτυρολόγια και κώδικες.

Μία από τις μορφές αυτές είναι του αγίου ιερομάρτυρος Πίου, Επισκόπου Ρώμης (140-155 μ.Χ.). Ο άγιος Πίος, ως διάδοχος του αποστόλου Πέτρου, καθαίρεσε τα οχυρώματα της πλάνης, ανέτρεψε την ψευδή πίστη των εθνικών, πλήθυνε την παράταξη των Κατηχουμένων, αιχμαλώτισε στην υπακοή του Χριστού τα νοήματα των πολύθεων ειδωλολατρών και αγωνίστηκε για την αρχαία υγεία της ευσέβειας.

Εύχομαι η χάρη του Θεού, δια πρεσβειών του αγίου ιερομάρτυρος Πίου, να πλημμυρίζει τη ζωή των Χριστιανών με φως, χάρη, αλήθεια, ομορφιά, ανάπαυση, παρηγορία, χαρά, ειρήνη, και να τους ενισχύει στην έμπονη καθημερινή τους πορεία.

Ο Φαναρίου Αγαθάγγελος
Γενικός Διευθυντής Αποστολικής Διακονίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος

Σελ. 88, Σχ.: 15 x 24, Τιμή : 7€

 

 

 

 

 
 

Η Θεολογία του Ιουδαιοχριστιανισμού
Jean Daniélou,
Μτφ. Δρ. Θεοφάνης Λ. Δρακόπουλος

Μία μνημειώδης μελέτη του διαπρεπούς ακαδημαϊκού και ελληνομαθή ιδρυτή της σειράς Sources Chrétiennes που αναφέρεται στην πρώιμη χριστιανική περίοδο και τη δογματική και λειτουργική εξέλιξη των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων εν μέσω ιουδαϊκών μεσσιανικών κινημάτων, μέρος των οποίων αποδέχονταν τον Ιησού, και ετερόκλιτων γνωστικών σχολών. Ο ερευνητής εξετάζοντας την ανακαλυφθείσα στο Κουμράν και στο NagHammadi απόκρυφη γραμματεία της εποχής σε παραλληλία με την χριστιανική γραμματεία του Α΄ αιώνα και των αρχών του Β΄ αναδεικνύει το κοινό θεωρητικό υπόβαθρο σημιτικών καταβολών, μέρος του οποίου υιοθετήθηκε και από τους πρώτους χριστιανούς.

Η μήτρα αυτών των πνευματικών ζυμώσεων υπήρξαν τα Ιεροσόλυμα και η ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, αποδέκτης δε και φορέας των ιουδαιοχριστιανικών επιδράσεων αρχικά υπήρξε η Μητέρα Εκκλησία των Ιεροσολύμων και ο ποιμενάρχης αυτής Αδελφόθεος Ιάκωβος. Πρόκειται για ένα έργο-εργαλείο στον χώρο της Ιστορίας Δογμάτων, καθώς βοηθάει τον αναγνώστη να εξοικειωθεί με το πνευματικό περιβάλλον της καινοδιαθηκικής εποχής και να εξηγήσει κάποιες δυσερμήνευτες μέχρι σήμερα πτυχές της δογματικής.

Σελ. 632, Σχ. 15Χ22,5, Τιμή : 20 €

 

 

 

 
 
 

Ο Βίος του μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου
Αθηνάς Ντάσιου -Γιάννου

Ο Βίος του μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου σε εικονογράφηση της Αθηνάς Κοντογιάννη παρουσιάζει με τρόπο εύληπτο για τους μικρούς μας φίλους τον βίο, τα θαύματα και το μαρτυρικό τέλος του αγίου. Το βιβλίο περιλαμβάνει το απολυτίκιο του αγίου σε μετάφραση, καθώς και το δημοτικό τραγούδι για τον άγιο Γεώργιο που αποτελεί μέρος της λαϊκής μας παράδοσης.

Σελ.: 64, Σχ.:17 x 24, Τιμή: 6€