Νέα έκδοση του Ιερού Ευαγγελίου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
 

Κυκλοφόρησε το Ιερό Ευαγγέλιο από τις εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας σε μία νέα, μοναδική έκδοση. Όπως τονίζει στο σημείωμά του ο εκδότης, Θεοφ. Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος: «Το κείμενον του Ιερού Ευαγγελίου συνιστά τον άξονα της πνευματικής αλλά και της λειτουργικής και λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας ημών. Η σπουδαιότης της αναγνώσεως του Ιερού Ευαγγελίου εν τη θεία Λατρεία καθίσταται πρόδηλος εκ του ότι αι Ευαγγελικαί Περικοπαί αναγινώσκονται, κατά την παράδοσιν, «μόνον παρά του Πρεσβυτέρου ή του Διακόνου, Κλήρου και Λαού ακροωμένου αυτών, εις δήλωσιν σεβασμού, εν ορθία στάσει, του τυχόν, μάλιστα, τελετουργούντος Επισκόπου αποθέτοντος και το ωμοφόριον αυτού» (Αποστολικαί Διαταγαί, ΒΕΠΕΣ, τομ. 2, σ. 53. Σωζόμενος, Εκκλ. Ιστορία, Ζ', PG 67, 1477).

Εξαντληθείσης ούτω και της τελευταίας ανατυπώσεως της προηγούμενης εκδόσεως του λειτουργικού βιβλίου «Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον», γενομένης εν έτει 1982, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προέβη εις την παρούσαν ανανεωμένην καθ' όλα έκδοσιν του Ιερού Ευαγγελίου - με νέαν ευανάγνωστον γραμματοσειράν, στοιχειοθεσίαν-σελιδοποίησιν και μοναδικήν δια τας λειτουργικάς εκδόσεις εικονογραφικήν διακόσμησιν -, σκοπούσα ακριβώς εις την παρουσίασιν μιας εκδόσεως ιδιαιτέρως επιμελημένης, επαξίας κατά πάντα και αρμοζούσης εις την ιερότητα του ευαγγελικού κειμένου.

Το κείμενον της παρούσης νέας εκδόσεως είναι το αυτό της προηγουμένης, δηλαδή το βασισθέν επί της πατριαρχικής εκδόσεως του βυζαντινού κειμένου της Καινής Διαθήκης, δι' ελαχίστων διορθώσεων των αβλεπτημάτων, τα οποία επεσημάνθησαν κατά την μακρόχρονον περίοδον κυκλοφορίας της παρελθούσης εκδόσεως.

«Έλλαμψον εν ταις καρδίαις ημών, φιλάνθρωπε Δέσποτα, το της σης θεογνωσίας ακήρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες και ημίν και τον των μακαρίων σου εντολών φόβον, ίνα ...πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν...», εύχεται ο Λειτουργός πριν από την ανάγνωσιν του Ιερού Ευαγγελίου. Λυτήν την μεταστοιχείωσή του ευαγγελικού λόγου εις ευαγγελικήν βιοτήν ευχόμεθα προς πάντας τους αναγνώστας του "Θείου και Ιερού Ευαγγελίου". Αμήν» .

Σχ.25Χ35, Τιμή: 100€