πίσω


 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΟ ΟΜΟΟΥΣΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΗΧΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΥΜΝΩΝ

ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΥΜΝΟΙ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ο ΨΑΛΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΒΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

OΙ ΜΕΛΩΔΟΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ

 

Ἁγία Γραφή.

P. G.

Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καί Ἐκκλησιαστικῶν Συγγρα-φέων (Β.Ε.Π.Ε.Σ.), ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι.

Μεγάλου Βασιλείου, Ἐπιστολή 115 , P. G. 32.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή 14 P. G. 52.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή 206, Θεοδούλῳ διακόνῳ , P. G. 52..

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή 207, Τοῖς μονάζουσι Γότθοις τοῖς ἐν τοῖς Προμώτου, P. G. 52.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία 8, λεχθεῖσα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐπί τοῦ Παύλου, Γότθων ἀναγνόντων, καί πρεσβυτέρου Γότθου προομιλήσαντος , P. G. 63.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή 14, πρός Ὀλυμπιάδα , P. G. 52.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή ΞΔ ´ , Κυριακῷ Ἐπισκόπῳ , P. G. 52.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή ΣΚΑ´, Κωνσταντίνῳ πρεσβυ-τέρῳ , P. G. 52.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή 14, Πρός Ὀλυμπιάδα , P. G. 52.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή ΝΑ´, Διογένει , P. G. 52.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἐπιστολή ΝΓ´, Νικολάῳ Πρεσβυτέρῳ , P. G. 52.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἐπιστολή ΡΚΓ´, Πρός τούς ἐν Φοινίκῃ πρεσβυτέρους μονάζοντας, τούς κατηχοῦντας Ἕλληνας , P. G. 52.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Δεῖ καί αἱρέσεις εἶναι ἡμῖν, P.G. 51.

Ἁγίου Κυρίλλου, Περί τῆς ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ προσκυνή-σεως καί λατρείας, α´, β´, γ´, η´, ιδ´ , P. G. 68.

Ἁγίου Κυρίλλου, Πασχάλιος Λόγος , 26, P. G. 77.

Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Πρός Θαλάσσιον 27 , P. G. 90.

Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια ἀγάπης Ι, 94 , P. G. 90.

Μεγάλου Φωτίου, Τά Ἀμφιλόχια ἤ λόγων ἱερῶν καί ζητημάτων ἱερολογίαι, ἐρώτησις ια´ , P. G. 101.

Μεγάλου Φωτίου, Ἐπιστολή ιγ´ ἐγκύκλιος πρός τούς τῆς Ἀνατο-λῆς ἀρχιερατικούς θρόνους , P. G. 102.

Μεγάλου Φωτίου, Ἐπιστολή β´ ἀπολογητική πρός τόν Πάπαν Νι-κόλαον , P. G. 102.

Μεγάλου Φωτίου, Ἐπιστολή η´ πρός Μιχαήλ τόν ἄρχοντα Βουλ-γαρίας , Μ igne Ε.Π. 102.

Μεγάλου Φωτίου, Μυριόβιβλος 96 , P. G. 103.

Ἰουστίνου Μάρτυρος, Ἀπολογία Α΄ , Β.Ε.Π.Ε.Σ., τόμος 3 ος.

Γρηγορίου Νύσσης, τόμος 65 ος Β.Ε.Π.Ε.Σ., ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι, 1996.

Θεοδωρήτου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, P.G. 82.

Μιχαήλ Συγγέλου, Πρεσβυτέρου Ἱεροσολύμων, Ἐγκώμιον εἰς τόν Ἅγιον Διονύσιον , P. G. 4.

Πασχάλιον Χρονικόν , P. G. 92.

Σωζομένου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, P.G. 67.

Σωκράτους, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 2, P.G. 67.

 

ΚΩΔΙΚΕΣ

Cod. Ottob. lat. 3288 A Ἀποστολική Βατικανή Βιβλιοθήκη.

Sinait. 925. 926. 927.

Κῶδιξ Λαύρας 28.

Crypt. gr. B. β. II ff. 12- 155.

Ἐθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων, Supplem. gr. 106, ff. 1- 118.

Vat. gr. 778, φ. 2-5 v 5 (B).

Vat. gr. 721, f. 147-150 6(A).

Vatic. gr. 1205, ff. 1- 56 v.

Vat. gr. 1746, φ. 247-248 v 7( Γ ).

Vatic. gr. 6151, ff. 277- 360 v.

Χειρόγραφο Χάλκης (57) 64, φ. 1-241 ( Z ).

Χειρόγραφο Μεγίστης Λαύρας 1104 (Ι20), φ. 175 v -180 v 2( I Δ).

Χειρόγραφο Μεγίστης Μονῆς Βατοπεδίου 1001, φ. 1 v 3(θ).

Κώδικα τοῦ Κριτίου, Α΄ σελ. 235. Πρβλ. Θρακικά , ΣΤ΄[1935], σελ. 55, σημ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΨΑΛΤΙΚΑ

Παναγιώτου Γεωργιάδου Προυσσαέως (Κηλτζανίδου), Ἀπάνθι-σμα , Κωνσταντινούπολις 1861.

Ἱερομονάχου Ἱεροθέου, Ἀθωνική Μουσική Ἀνθοδέσμη , Ἱερά Μονή Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος.

Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, Εἱρμολόγιον , Κωνσταντινούπολις 1903.

Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἐπιτομή ἐκ τῶν προφητοανακτοδα-βιτικῶν ψαλμῶν , 1799.

Πέτρου Ἐφεσίου, Ἀναστασιματάριον , ἀνατύπ. Κουλτούρα.

Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ἀναστασιματάριον , διασκευή Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, Ἀθῆναι 1981.

Πέτρου Πελοποννησίου - Π. Κηλτζανίδου, Δοξαστάριον , Τόμοι 2 (Κωνσταντινούπολις 1882) [ἀνατύπ., ἔκδ. Βασ. Ρηγοπούλου].

Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου, Εἱρμολόγιον (1825), ἀνα-τύπ., Κουλτούρα.

Γ. Ραιδεστηνοῦ (Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας), Μεγάλη Ἑβδομάς , Κωνσταντινούπολις 1884 (ἀνατύπ., ἔκδ. Βασ. Ρηγόπουλου).

Γρηγορίου Θ. Στάθη, Κυριακά ἀλληλουιάρια τοῦ Εὐαγγελίου .

Εὐχολόγιον Goar.

Ἱερατικόν , ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 2003.

Μηναῖα, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι.

Μικρόν Εὐχολόγιον , ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 2004.

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Παναγιώτου Ἀγαθοκλέους, Θεωρητικόν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, 1855 (ἀνατύπ., ἐκδ. Ἐπέκταση).

Ἀγγέλου Κ. Δεβρελῆ, Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική - Βασικές ἔννοιες, Θεσσαλονίκη 1994.

Ἀστερίου Κ. Δεβρελῆ, Πηδάλιον Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Μέθο-δος, Θεσσαλονίκη 1989.

Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδη, Μαθήματα Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἔκδ. Δ΄, Θεσσαλονίκη 1997.

Θεοδώρου Φωκαέως, Κρηπίς τοῦ Θεωρητικοῦ καί Πρακτικοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Κωνσταντινούπολις 1842.

Σίμωνος Καρᾶ, Μέθοδος Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, (Θεωρητικόν καί Πρακτικόν), Ἀθῆναι 1981 – 82.

Κυριακοῦ Φιλοξένους τοῦ Ἐφεσιομάγητος, Θεωρητικόν Στοιχει-ῶδες τῆς Μουσικῆς, Κωνσταντινούπολις 1859.

Μοναχοῦ Μελετίου Συκιώτου, Πρᾶξις καί Θεωρία τῆς Βυζαν-τινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἅγιον Ὄρος 1969.

Δ. Γ. Παναγιωτόπουλου, Θεωρία καί Πρᾶξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἀθῆναι 1947.

Στοιχειώδης διδασκαλία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Μου-σική Ἐπιτροπή 1883, Κωνσταντινούπολις 1888.

Μιχαὴλ Α. Χατζηαθανασίου, Αἱ Βάσεις τῆς Βυζαντινῆς Μουσι-κῆς, Κωνσταντινούπολις 1948.

Χρυσάνθου Μητροπολίτου Δυρραχίου Θεωρητικόν Μέγα τῆς Μουσικῆς, Τεργέστη 1832.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ἐπισκόπου Μιλήτου Αἰμιλιανοῦ, Σχολάρχου τῆς Ἱερᾶς Θεολο-γικῆς Χάλκης, Λόγος πανηγυρικός εἰς τόν Ἅγιον Φώτιον , Περιο-δικό ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, 1935 (τόμος Ι´).

Ἀνάλυση τοῦ Στιχηροῦ τοῦ Γερμανοῦ Ἀρχιερέως Νέων Πατρῶν «τόν ἥλιον κρύψαντα» , [Ἡ παλαιά «Συνοπτική» καί ἡ Νέα «Ἀναλυτική» Μέθοδος τῆς Βυζαντινῆς Σημειογραφίας, Τόμος « Τιμή πρός τόν διδάσκαλον, ἔκφραση ἀγάπης στό πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη» , [ξενόγλωσσα ἄρθρα σέ ἑλλη-νική μετάφραση], Ἀθῆναι 2001.

Ἀντωνίου Ἀλυγιζάκη, Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς , Θεσ-σαλονίκη 1978.

Κ. Ἰ. Ἀμάντου, Ἡ οἰκογένεια τοῦ Βατάτζη , ἐν ΕΕΒΣ, ΚΑ´ (1951).

Α.Α. Vasiliev , Ἱστορία τῆς βυζαντινῆς α ὐτοκρατορίας , μτφ. Δημο-σθένους Σαβράμη, Γ´, Ἀθῆναι 1954.

Βολουδάκη Βασ., ᾿ Ακολουθία ε ς Γρηγόριον Παλαμᾶν, Πειραιεύς 1878.

Εὐγενίου Βουλγάρεως, Ἑκατονταετηρίς τῶν ἀπό Χριστοῦ Σω- τῆρος ἐνανθρωπήσαντος ἡ πρώτη κατά χρονικήν περίοδον ἐν ἐπι-τομῇ... , Λειψία 1805.

Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Ἑορτολόγιον , Κωνσταντινούπο-λις.

Τοῦ ἰδίου, Ε ς σιον Νικόδημον , ᾿ Αρχε ῖ ον ᾿ Εκκλησιαστικῆς ῾ Ιστο-ρίας 1(1911).

Τοῦ ἰδίου, Ὁ Πατριάρχης Ἀθανάσιος Ε΄ , Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Κρητικῶν Σπουδῶν, Γ΄ (1940).

Τοῦ ἰδίου, Ἀναγνώσεις ἐκ τοῦ Ὡρολογίου τῆς τῶν Ἀκοιμήτων Μονῆς , Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια, 23 (1903), 24 (1904), 25 (1905), ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Θεοδοσίου Β. Γεωργιάδου, Νέα Μέθοδος τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλη-σιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς , Ἀθῆναι 1963.

Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου, Ἐπίτομος ἱστορία τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως , μετάφραση Παν. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1990.

Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Βυζάντιον - Ἔργον Εὐαγγελισμοῦ , Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμος 4 ος.

Μιχαήλ Δένδια , Ἐπί μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ Φρειδερίκου Β´ πρός Ἰωάννην Δούκαν Βατάτζην , στό ΕΕΒΣ, ΙΓ´ (1937).

Δοσιθέου, ᾿ Αντιρρη ­ τικο Δέκα πέντε κατ Γρηγορᾶ, Τόμος ᾿ Αγά-πης, ᾿ Ιάσιον 1698 (= P. G. 151).

Αγιος Ε στάθιος Θεσσαλονίκης, Πρακτικ ὰ Θεολογικο ῦ Συνεδρίου, ῾ Ι. Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1989.

Ε ὐ στρατιάδου Σωφρονίου, Κ ανών ε ς ᾿ Ακάκιον , Ρω­ μανός Μελω-δός 1 (1932)

Τοῦ ἰδίου, Ἀκολουθία ε ς Θεόδοτον Κυ ­ ρήνης , Ἀπόστολος Βαρ-νάβας 2 (1932).

Τοῦ ἰδίου, Κανών ε ς Ἀκάκιον Μελι ­ τη ­ ν ς , Θεολογία 13 (1935).

Τοῦ ἰδίου, Μητροπολῖται Θράκης , Θρακικά, Η΄ [1937].

Τοῦ ἰδίου, ᾿ Ιω ­σή φ Στουδίτης ρχιεπίσκοπος Θεσσα ­ λονίκης , Μα-κεδονικά 2 (1941-1952).

Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-σίας , ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1995.

Ζήση Θ., Θεολόγοι τ ς Θεσσα ­ λο ­ νίκης, Θεσσαλονίκη 1989.

P. Joannou Βίος σίου Γερμανο , Anal. Boll. 70 (1952).

Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Θέμελη, Ἀρχιγραμματέως (νῦν Μητροπο-λίτου Μεσσηνίας), Συνοπτική ἱστορία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνό-δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος , ἀνάτυπον ἐκ τῆς "ΕΚΚΛΗ-ΣΙΑΣ " τόμ. ΛΑ´, ἐν Ἀθήναις 1954.

Γεωργίου Θεοδωρούδη, Τό ἱεραποστολικόν ἔργον τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Βασικά γνωρίσματα , περιοδικό «Κληρονομία», Πατριαρχικό Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, τόμος 25, τεύχη Α ´ -Β ´, Θεσσαλονίκη, 1993.

῾ Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Θεολογικ ν Συμπόσιον ε ς μνήμην Φιλο ­ θέου Κοκκίνου, Θεσσαλονίκη 1986.

Καϊμάκη Β., Φιλοθέου Κοκκίνου Δογματικά ργα Α', Θεσσα­λονίκη 1983.

Νικηφόρου Καλογερᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Π. Πατρῶν, Λόγος πανη-γυρικός εἰς τόν Ἅγιον Διονύσιον τόν Ἀρεοπαγίτην, πολιοῦχον τῶν Ἀθηνῶν , ἐν «Ἀκολουθία πλήρης τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Διονυ-σίου τοῦ Ἀρεοπαγείτου...» , ἐν Ἀθήναις 1894.

Καριοφίλη Μητσάκη, Βυζαντινή Υμνογραφία , Θεσσαλονίκη 1971.

Νίκου Καρούζου, Ὕμνος ΛΓ΄ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ (μ ετά-φραση), περιοδικό «ΕΠΟΠΤΕΙΑ», τεῦχος 15, 1977.

Κ. Κατσάνου, Ε ς γιον Φω ­ κᾶν, Θεσσαλονίκη 1983.

Ἀθανασίου Δ. Κατζιγκᾶ, Πρωτοπρεσβυτέρου, Τό Ὑμνογραφικό καί Εὐχολογικό ἔργο Θεοκτίστου τοῦ Στουδίτη, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2000.

Ἀθαν. Δ. Κομίνη, Τό βυζαντινόν ἱερόν ἐπίγραμμα και οἱ ἐπιγραμ-ματοποιοί , Ἀθῆναι 1966.

Φ. Κουκουλέ, Θεσσαλονίκης Ε σταθίου τά Λαογραφικά, τ. Α΄ καί Β΄, ᾿ Αθ ῆ ναι 1950. Τά Γραμματικά, Ἀθ ῆ ναι 1953.

Κουρούση, Στ., «Φιλόθεος Κόκκινος» , ΘΗΕ 11 (1967).

Β. Λαούρδα, Ε ς γιον Δημή ­ τριον , Μακεδονικά 2 (1941-1952).

Τοῦ ἰδίου, Φωτίου Ὁμιλίαι , Ἑλληνικά, 12, Παράρτημα, Θεσσαλο-νίκη (1959).

Τοῦ ἰδίου, Νικολάου Καβάσιλα προσφώνημα κα πιγράμματα , ΕΕΒΣ 22 (1952).

Μανουήλ Μαλαξοῦ, Πατριαρχική Κωνσταντινουπόλεως Ἱστορία , παρά Μ. Κρουσίῳ, Turcograecia Basileae 1584.

Ματσούκα Νίκου, Δογματική καί συμβολική θεολογία β ´, Θεσ-σαλονίκη 1992.

Ἀντωνίου Μηλιαράκη, Ἱστορία τοῦ βασιλείου τῆς Νικαίας καί τοῦ δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου (1204-1261), Ἀθῆναι 1898.

Μπόνη Κ., Ε ­ στάθιος ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης , ΕΕΘΣΠΘ 1 (1953).

Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστής , Α´, Βενετία 1819.

Ἀ γαθ. Νινολάκη, Μελέτιος Πηγ ς Κρής, Πατριάρχης λε-ξανδρείας καί πιτηρητής το Ο κουμενικο Θρόνου 1545-1602, ἐν Χανίοις 1903.  

Ξύδη Θ., ᾿ Ιω ­ σήφ μνογράφος , Ἀθ ῆ ναι 1955, ἀ νάτυπον ἀ πό τό περιοδικό « ᾿ Εφημέριος» .

Τοῦ ἰδίου, Οἱ ἰαμβικοί κανόνες τοῦ Δαμασκηνοῦ , Ἀθῆναι 1948, ἀνάτυπον.

Ο ἰ κονομίδη Ν., Κ ανών ε ς Ἅγιον Φωκᾶν , Ἀ ρχε ῖ ον Πόν­του 18 (1953).

Ο ἰ κονόμου Σ. Κ., Ομιλίαι κβ ¢ ᾿ Αθ ῆ ναι 1861.

Ἐμμανουήλ Γ. Παντελάκη, Ἱλάριος , Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυ-κλοπαιδεία, τόμος 12 ος Ἀθῆναι, 1930.

Π. Ν. Παπαγεωργίου, Αἱ Σέρραι καί τά προάστια, τά περί τάς Σέρρας καί ἡ μονή Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου , ἐν Byzantinische Zeitschrift 3[1894].

Ν. Παπαδάκι, κκλησία Κρήτης- πισκοπαί-Μοναί , Χανιά 1936.  

Ἀθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Θεοφάνης Σικελός , BZ 9 (1900).

Τοῦ ἰδίου, κολουθία Νικήτα , Φιλολογικ ὸ ς Σύλλογος Κωνσταν-τινουπόλεως 26 (1926).

Τοῦ ἰδίου, Συμεών ὁ Θαυμαστορείτης ὡς ὑμνογράφος καί μελω-δός , VVr I 1894.

Τοῦ ἰδίου, Βίος γίου Σάββα , Ἀ νάλ. ῾ Ιεροσ. Σταχ . 5 (1888).

Τοῦ ἰδίου, Βίος γίου ᾿ Ισιδώρου, Zapiski Ist.- filol. fakulteta Peter - sburg 76 (1905).

Τοῦ ἰδίου, Ὁ Πατριάρχης Φώτιος ὡς Πατήρ ἅγιος τῆς Ὀρθοδό-ξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας .

Γεωργίου Παπαδοπούλου, Συμβολαί εἰς τήν ἱστορίαν τῆς παρ' ἡμῖν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς , Ἀθῆναι 1890.

Τοῦ ἰδίου, Ἱστορική ἐπισκόπησις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστι-κῆς Μουσικῆς , ἐπανέκδοσις "ΤΕΡΤΙΟΣ", Κατερίνη 1990.

Παπαμιχαήλ Γρ., Ο γιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Πετρούπολις, ᾿ Αλεξάνδρεια 1911.

Παρίου Ἀθ., Ο Παλαμᾶς κε νος, Βιέννη 1784, Βίος ὑ πό Φιλοθέου, γκώμιον ὑ πό Νείλου, σέ νεοελληνική μετάφραση, κολουθία ἑ ορτ ῆ ς καί δύο παρακλητικοί κανόνες .

Π.Β. Πάσχου, Ἅγιος Διονύσιος, ὁ Ἀρεοπαγίτης, Ὑμναγιολογι-κές προσεγγίσεις , ἀνάτυπον ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία», τόμος ΞΔ΄ [1993], τεῦχος Γ΄.

Πατριαρχική Ἱστορία , ἔκδ. Βόννης, σελ. 197.

Ἀρχιμανδρίτου Ἀνδρέου Κ. Περδίκη, Μετάφραση καί σχολια-σμός τμήματος τοῦ ἔργου Ποιμαντικός Κανών τοῦ Ἁγίου Γρηγο-ρίου τοῦ Διαλόγου , στόν τόμο Ὑψίστου Κλῆσις, ἀναμνηστικός τόμος ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύ-σεως τῆς ἱερατικῆς σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», Λευκωσία 2003.

Radovi c ¢ A., Τό μυστήριον τ ῆ ς Ἁγίας Τριάδος κατά τόν ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, [ΑΒ 16], Θεσσα­λονίκη 1973.

Ράλλη Γ., Ποτλ ῆ Μ., Ἀνατροπή , Σύνταγμα, τ. V 1855.

Κων. Σάθα, Βιογραφικόν σχεδίασμα περί τοῦ πατριάρχου Ἱερε-μίου Β΄ , Ἀθῆναι 1870.

Χάνς-Γιοακίμ Σούλτς, Ἡ Βυζαντινή Λειτουργία, μαρτυρία πί-στεως καί συμβολική ἔκφραση , μετάφραση π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, ἐκδ. Ἀκρίτας.

Γρηγόρη Στάθη, Ἡ δεκαπεντασύλλαβος ὑμνογραφία ἐν τῇ βυ-ζαντινῇ μελοποιῒᾳ , Ἀθῆναι 1977.

Τοῦ ἰδίου, Ἡ ἐξήγησις τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς σημειογραφίας , Ἀθῆναι 1978.

Τοῦ ἰδίου, Οἱ ἀναγραμματισμοί καί τά μαθήματα τῆς βυζαντινῆς μελοποιῒας , Ἀθῆναι 1979.

«Τί ἐστι ψαλτική...», Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς Ἀληθείας, Κωνσταντινούπολις 1900, πανομ. 2, σελ. 83.

Βασιλείου Κ. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία .

Diana - Helen Touliatos ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΠΦΩ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, Γυναῖκες μελουργοί ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὡς τό ὕστερο Βυζάντιο (2ον), «Καθημερινή», 16.4.1995.

Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, Ἐκλογή Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνο-γραφίας , Ἀθῆναι 1949.

Κ. Τριανταφύλλη-Ἀ. Γραππούτου, Λόγος ε ς γίαν Ἀ ­ νυσίαν , Συλλογή ῾ Ελληνικ ῶ ν ἀ νεκδότων, Βενετία 1874.

Δ. Τσάμη, Φι­ λοθέου Κοκκίνου Αγιολογικ ργα , Θεσσαλονίκη 1985.

Ν. Β. Τωμαδάκη, Βυζαντινῶν ἐπικλήσεις εἰς Μούσας καί Ἁγίους , Ἀθῆναι 1957-1958.

Τοῦ ἰδίου, Ἡ Βυζαντινή Ὑμνογραφία καί Ποίησις , Ἀθῆναι 1965.

Τοῦ ἰδίου, ρθόδοξοι ρχιερε ς ν Κρήτ π νετοκρατίας , ἀνάτυπον ἐ κ τ ῆ ς « Ὀ ρθοδοξίας», 1952, τε ῦ χος 1ον-Κωνσταντι-νούπολις 1952.  

Τωμαδάκη Ε ὐ τ., ᾿ Ιωσήφ Υμνογράφος. Βίος καί ργον , ᾿ Αθ ῆ ναι 1971.

Βλασίου Φειδᾶ, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία , Β´.

Ἰωάννου Μ. Φουντούλη, Λειτουργικά Θέματα, Δ´, Ἡ Θεία Λει-τουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου , Θεσσαλονίκη, 1979.

Τοῦ ἰδίου, Η Διάταξις τ ς θείας λειτουργίας το Φιλοθέου Κοκ-κί ­ νου , Θεσσαλονίκη 1986 ( ἀ νάτυπο).

Φυτράκη ᾿ Ανδρέου, ᾿ Ιωσήφ μνο ­ γράφος καί ᾿ Ιωσήφ Στουδίτης , Ἀθ ῆναι 1970.

Φιλαρέτου, Περιληπτική Ἱστορίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησιαστι-κῆς Ὑμνογραφίας , Πετρούπολις 1860, ρωσιστί.

Κ. Χατζηψάλτη, Κύπρος καί τό ἐν Νικαίᾳ Βυζαντινόν Κράτος , Ἀθῆναι, σελ. 65-82, Κυπριακαί σπουδαί, ΙΕ´, 1937.

Σπυρ. Χωραΐτου, Ἰωάννης Βατάτζης , Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, ἄρθρο, τόμ. 7.

Παναγιώτου Κ. Χρήστου, Ἡ ὑμνογραφία τῆς Ἀρχαϊκῆς Ἐκκλη-σίας , Θεσσαλονίκη 1959.

Τοῦ ἰδίου, Ἑλληνική Πατρολογία , τόμος Α´, Πατριαρχικόν Ἵδρυμα πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη, 1976.

Τοῦ ἰδίου, Ἑλληνική Πατρολογία , τόμος Ε΄, ἐκδ. οἶκος Κυρομά-νος, Θεσσαλονίκη 1992.

Τοῦ ἰδίου, Ἀσκητικά κα Νηπτικά, Θεσσαλο­νίκη 1977.

Τοῦ ἰδίου, Φιλοθέου Κοκκίνου, Ε ς τόν βίον το ­ γίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, κείμενον καί μετάφρασις, Θεσσαλονίκη 1984.

Τοῦ ἰδίου, Γρη­γορίου Παλαμᾶ Συγγράμματα, τόμοι I - VI Θεσσα-λονίκη 1962 καί ἑ ξ ῆ ς, μέ τή συνεργασία τ ῶ ν B. Bobrinsky J. Meyendorff Π. Παπαευαγγέλου, Γ. Ἰ. Μαντζαρίδου, Ν. Α. Ματσούκα, Β. Στ. Ψευτογκᾶ, Β. Φανουργάκη, Λ. Κοντογιάννη. Τόμ. Ι (1962, 1988 2 ), Περί Ἁγίου Πνεύματος, Ἀντεπιγραφαί, ᾿ Επιστολα πρός Βαρλα μ καί κίνδυνον, Υπέρ Ησυχαζόντων. Τόμ. ΙΙ (1966), Πραγματε αι θεο ­ λογικαί, Πραγ ­ ματε αι μολο-γιακαί, πιστολαί. Τόμ. ΙΙΙ (1970), Ἀντιρρητικοί πρός Ἀ κίνδυνον. Τόμ. IV (1988), ᾿ Επιστολιμα αι πραγ ­ ματε αι, Κείμενα α χ ­ μαλω-σίας, Κατά Γρηγορᾶ. Τόμ. V (1992), Κε ­ φάλαια, Ἀσκητικά καί Ἠθι-κά, ε χαί. Τόμ. VI Ὁμιλίαι.

Τοῦ ἰδίου, ῾ Η ο κουμενική πο ­ λιτική το Πα ­ τριάρχου Φιλοθέου Κοκκίνου , Θεσσαλονίκη 1985, ἀ νάτυπον ἀ πό Ξε ­­ νίαν ε ἰ ς ἀ ρχιεπί-σκοπον ᾿ Ιάκωβον.

Κωνσταντίνου Α. Ψάχου, Ἡ Παρασημαντική τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς , Ἀθῆναι 1917.

Ψευτογκᾶ Βασ., Φιλοθέου Κοκκίνου Λόγοι καί Ὁμι ­ λίες, Θεσσα-λονίκη 1981.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Arsenij F., Ε ς γιον Δημήτριον , Μόσχα 1889.

G. Bickel Das ä lteste liturgische Schriftst ü k , Mitt. aus der Sammlung der Erzherzogs Rainer II 1887.

Edmond Bouvy, Poètes et Mélodes , Nimes 1886.

L. Brehier, Les Institutions de l' empire Byzantin (Le monde Byzantin II) , Paris 1949.

Candal E., El Theófanes de Gregorio Pálamas , OCP 12 (1946).

Τοῦ ἰδίου Fuente Palamiti ­ cas, Dialogo de jorge Facrasi , OCP 16 (1950).

Τοῦ ἰδίου Innovaciones Palami­ti­cas en la doctrine de la gracia , Miscel-lanea Giov. Mercati, 3, 65, [Studi e Testi 123], Vatican City 1946.

Christ W.-Paranikas M., Anthologia graeca carminum Christia­noru .

Colonna M.-E., Biografie di Giuseppe Innografo , Annali Facultà Lette-re Napoli 3 (1953).

Cozza-Luzi J., De S. Jo ­ sepho viro Mariae cantica liturgica Graecorum auctore Josepho Melodo , Bessarione 5 (1829) 424-448, ὕ μνος ε ἰ ς Ἰ ω - σήφ.

Da Costa-Louillet G., Saints de Constantinople aux VIII, IX e et X e s. , Byzantion 25-27 (1955-1957).

C. Èmereau, Hymnographi byzantini , ἐν Échos d' Orient, 22 (1923).

Τοῦ ἰδίου Hymnographi Byzantini, Échos D' Orient, 23 (1924).

Τοῦ ἰδίου Hymnographi Byzantini , Èchos d' Orient, 15 [1926].

F. F ischer, De Patriar charum Constantinopolitanorum catalogis , Lip - siae (1884).

Frank Desby, The Modes and Tuning in Neo-Byzantine Chant , Dissertation for the degree of Doctor of Musical Arts (major in Church Music), University of Southern California - School of Mu - sic, June 1974.

David Paul Fester, Monasticism and Spirituality of the Italo-Greeks , Ἀνάλεκτα Βλατάδων 55.

Gonzato A., Tre ca ­ noni inediti di Giuseppe Inno ­ grafo , Atti dell' Ist. Veneto , 1959-1960.

J. Gouillard, Théolepte, métropolite de Philadelphie , DTC (Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris 1903-1937) τόμος XV.

Gretser J., Opera omnia de Sancto Cruce I, Ingolstadt 1616, 1199-1207. II, 1734.

Hil­lier R., Joseph the Hymno­grapher and Mary the Gate , Journ. Theol. Stud. 36 (1985).

K. Holl, Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den grossen Kappadozen, Tübingen καί Leipzig 1904.

Jugie M., Palamas Gré­goire , DTC 11 (1932).

Τοῦ ἰδίου Palamite controverse , DTC 11 (1932).

Ioannou P., Ε ς Βησσαρίωνα , Anal. Boll. 65 (1947).

Kern K., Anthropologiya sv. Gri­go­riya Palamy, Paris 1950.

Kurtz, E., Zapiski ᾿ Ακαδημίας Πετρουπόλεως 8,6,1 (1902).

V. Laurent, Notes de Chronographie et l' Histoire Byzantine , 2, La data de la mort de l' empereur Jean III Batatsès, Echos d' Orient, tome XXXVI (1937).

Μαντζαρίδη Γ., Παλαμικά, Θεσσαλονίκη 1973.

Τοῦ ἰδίου The deifi­cation of man, New York 1984.

Me­yendorff J., Defense des Saints Hésychastes, Louvain 1959, 1973 2.

Τοῦ ἰδίου Introduction a l'étude de Grégoire Palamas, Paris 1959.

Τοῦ ἰδίου Palamas Grégoire , DSp. 12.1 (1987).

Mioni, E., I Kontakia inediti di Giuseppe Innografo , Boll. di Grott. 2 (1948).

Monumenta graeca et latina ad historiam Photii Patriarchae pertinentia, II, Pe­tropoli 1901.

Nadal J. S., La redaction première de la troisième lettre de Palamas à Acindynos , OCP 40 (1974).

Donald Nicol The Despotate of Epiros , Oxford 1957.

Niggl Th., Prolegomena zu den Werken des Patriarchen Philotheos, München 1955, πολυγραφημένη διατριβή.

Papachryssanthou, D., L'office ancien de Saint Pierre l'Athoni ­ te , Anal. Boll. 88 (1970) 27-41 ( Καν ώ ν ε ἰ ς Πέτρον Ἀ θωνίτην ).

Pargoire J., Les oeu­vres de Saint Jo­seph de Thessalonique , Α O 9 (1907).

Pauly - Wissowa, Realenz. VI, 1452-1489 (L. Cohn).

Petit L., Les évêques de Thessa­lonique , Α O 4 (1900-1901).

Τοῦ ἰδίου Βίος τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου τοῦ Νέου , ἔκδ. Rev. de l' Or. Chrét. 8(1903).

Phillipidis-Braat A., La captivitè de Palamas chez les Turks, TM 7 (1979).

Pitra, J.-B., Analecta Sacra I .

E. Preuschen, Ein altchristlicher Hymn Zeit. für N. W. und die Kunde d. Urchristen-tums 1901, τόμος 2, μέρος 1.

Schirò, G., Ana­le­cta hymnica Graeca, τ. Ι - ΧΙΙ Roma 1966-1978.

Sinkewicz R. E., St. Gregory Palamas and the doctrine of God ᾿ s image according to the Capita 150 , Θεολογία 57 (1986).

Τοῦ ἰδίου The One hundred and fifty chapters, Toronto, Onta­rio, Canada 1988.

Staniloae D., Via t a si inva t atura sfantului Grigorio Palama, Sibiu 1938.

Le de Stefani, Il lessico ai canoni iambici di Giovanni Damasceno secondo un ms. romano , Byz. Zeit. 21(1912).

Stiernon D., Bulletin sur le Pala­misme , Rev.Et.Gr. 30 (1972).

Oliver Strunk, The Roual System of Byzantine Music, Musical Quat - terly 28 (1942).

P. Syrku, K istorii ispravlenija knig v Bolgani I, 2, Πετρούπολις 1890.

A.M. Talbot, Faith Healing in Late Byzantium , Brookline Mass. 1983.

Christian Thodberg, Der Byzantinische Alleluiarion-zyklus , MMB, Subsidia, VII, Copenhagen 1966.

Treu M., Theodori Pediasimi eiusque amicorum quae exstant, Potsdam 1899.

Van de Vorst C., La translation de Saint Théodore Studi­te et de Saint Joseph de Thes­salonique , Anal. Boll . 32 (1913).

Wirth P., Eustathiana. Gesammelte Aufsätze zu Leben und Werk des Metropoliten Eustathios von Thessalonike, Amsterdam 1980.

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος